Erzurum Valiliği
Erzurum Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Erzurum Valiliği
Erzurum Valiliği
2- ÇED Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde Yer Almayan Projelere İlişkin Başvurular

 

                                          ERZURUM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

             İlimiz, ............... İlçesi, …………………….. adresinde, ……….(firma ismi)’ ne…………. ait …………(faaliyet konusu, üretim türü yazılacak)……. tesisinin, 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde çıkarılan, 25 Kasım 2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin hükümleri doğrultusunda değerlendirilerek talebim dolayısıyla doldurduğum bu form ve eklerindeki bilgilerin doğru olduğunu beyan eder faaliyetimin ÇED Yönetmeliği kapsamında olup olmadığının tarafıma bildirilmesi arz ederim.

 

                           Tarih

Yetkili Ad Soyad/Ticari Ünvan

    İmza, Kaşe

 

 

 

İrtibat Bilgisi:

İlgili Kişi: (Ad, Soyad, TC Kimlik No)

E-Mail Adresi-Telefon/Faks No:........

Faaliyet Sahibinin Vergi Dairesi ve Vergi Numarası

 

 

Adres:

 

  Ekler:

1- Proje Özeti (proje adı, ili, mevkisi, sektörü, koordinat bilgileri yer almalıdır)

2-ÇED Kapsamı Dışında Olan Projeler İçin Taahhüt Yazısı

3- Planlı Alanlar İçin; İmar Durumu (OSB İçinde Olan Projeler İçin OSB Müdürlüğü; OSB Dışında Olan Projeler İçin Belediyenin İmar Planı)

4- Yer /Yerlerin Mülkiyetine İlişkin Belge (Tapu Veya Kiracı İse Kira Kontratı)

5- Varsa Vaziyet Planı

6- Varsa Projeyi Tanıtıcı Diğer Belgeler

7- İmza Sirküleri

 

NOT: Yürürlükteki ÇED Yönetmeliği Ek-I ve Ek-II kapsamında yer almayan ve herhangi bir surette bu durumunu belgelemek isteyenlerin Bakanlığımıza yapacağı muafiyet başvurusu için aşağıda belirtilen hususlar yerine getirilmelidir.

Genel Müdürlüğümüze/İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne hitaben yazılacak dilekçe içeriği ve/veya eklerinde;

 

- Projenin Adı, İli ve Mevkii

- Projenin Sektörü

- Proje Sahibi ve Adresi

- Projenin Koordinat Bilgileri

- Proje Sahibinin Vergi Dairesi ve Vergi Numarası

- Proje Kapasitesi ve Proje Özeti

- Projenin muafiyet kapsamını belgeleyecek varsa, resmi kurum belgeleri yer almalıdır.

- Muafiyet talebinin gerekçesi açık yazılmalıdır.

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ

 

 

1.    TESİSİN YERİ

      İlimiz, ................ İlçesi, ........................................ adresinde .............. m2 yüzölçümlü alan üzerinde, ........................m2 yüzölçümlü kapalı alanda .............. (faaliyet konusu, üretim türü yazılacak) tesisi faaliyet göstermektedir.

 

2.    TESİS KOORDİNATLARI

 Proje koordinatlarına UTM 6 derecelik olarak yer verilmelidir.

 

3.    PROJENİN TÜRÜ

(Tesiste kullanılan hammaddeler, yardımcı maddeler, kullanılan ekipmanlar, üretim yöntemi, hammaddenin girişinden ürün olarak çıkışına kadar aşamalar, üretilen ürün ve yan ürünlerle birlikte ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Tesisinin kapasitesi ve çalışan personel sayısı belirtilmelidir.)

 

4.    TESİSTEN KAYNAKLANACAK SIVI ATIKLAR

(Tesiste evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atık suların kaynaklandığı üniteler belirtilecek, bertaraf yöntemleri yazılacak.)

      

5.    TESİSTEN KAYNAKLANACAK EMİSYONLAR

 (Tesiste ısınma ve sanayi amaçlı yakıt kullanılıp kullanılmadığı belirtilecek. Tesiste yakıt kullanımı dışında emisyon kaynakları (gaz, toz, buhar vs.) varsa onlarda belirtilecek. Emisyonlara karşı alınan önlemler belirtilecek.)

 

6.    TESİSTEN KAYNAKLANACAK ATIKLAR

 (Tesisten oluşan evsel ve/veya endüstriyel nitelikli katı atıklar ve bu atıkların nasıl bertaraf edildiği hakkında bilgiler yazılacak. Tesiste oluşan tehlikeli atıklar ve bertaraf yöntemleri hakkında bilgi verilecek.)

 

   

Faaliyet Sahibi

Ad Soyad

(İmza, Kaşe)

Hazıralayan

Ad Soyad

İmza

 

 

ÇED YÖNETMELİĞİ EK-1 VE EK-2 LİSTELERİNDE YER ALMAYAN  FAALİYETLER İÇİN

 

                                                          TAAHHÜTNAME

 

            Erzurum İli, ………. İlçesi, ………. Beldesi/Köyü, ………. Mevkii, tapunun.......... pafta, ….... ada, …......nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılması planlanan ............................................... faaliyetinin inşaat, işletme ve işletme sonrasında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Yönetmelikleri hükümlerine göre faaliyeti sürdüreceğimi/sürdüreceğimizi beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

           

 

                                                                                                                    Tarih

               Yetkili Kişi Adı Soyadı

                                                                                                                           Firma Kaşesi

                                                                                                                                 İmza