Erzurum Valiliği
Erzurum Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Erzurum Valiliği
Erzurum Valiliği
3- ÇED Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 Listesinde Yer Alan ve Eşik Değerin Altında Kalan Projelere İlişkin Başvurular

           ERZURUM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

            İlimiz, ............... İlçesi, …………………….. adresinde, ……….(firma ismi)’ ne…………. ait …………(faaliyet konusu, üretim türü ve kapasitesi yazılacak)……. tesisinin, 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde çıkarılan,   25 Kasım 2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin hükümleri doğrultusunda değerlendirilerek talebim dolayısıyla doldurduğum bu form ve eklerindeki bilgilerin doğru olduğunu beyan eder faaliyetimin ÇED Yönetmeliği kapsamında olup olmadığının tarafıma bildirilmesi arz ederim.

 

 

  

 Tarih

Yetkili Ad Soyad/Ticari Ünvan

    İmza, Kaşe

 

İrtibat Bilgisi:

İlgili Kişi: (Ad, Soyad)

Telefon/Faks No:........

Faaliyet Sahibinin Vergi Dairesi ve Vergi Numarası

 

Adres:

 

Ekler:

1- Proje Özeti (proje adı, ili, mevkisi, sektörü, koordinat bilgileri yer almalıdır)

2- Proses Akım Şeması

3- Faaliyette Olan Projeler İçin Geçerli Kapasite Raporu 

4- ÇED Kapsamı Dışı Projeler İçin Taahhüt Yazısı

   5- Planlı Alanlar İçin; İmar Durumu (OSB İçinde Olan Projeler İçin OSB Müdürlüğü; OSB Dışında  Olan Projeler İçin Belediyenin İmar Planı)

6- Yer /Yerlerin Mülkiyetine İlişkin Belge (Tapu Veya Kiracı İse Kira Kontratı)

7- Vaziyet Planı (varsa eklenecek)

8- Projeyi Tanıtıcı Diğer Belgeler  (varsa eklenecek)

9- İmza Sirküleri

 

Yukarıda belirtildiği şekilde hazırlanan dilekçe kapsamında başvuru incelenecek ve başvuru sahibine posta ile “Geçici Referans Numarası” ve “Erişim Kod Numarası (PNR)” gönderilecektir.

 

Proje sahibinin bu kodlarla http://eced.csb.gov.tr internet sayfasındaki “Muafiyet Başvuru Takip” modülünden projeye dair bilgi ve belgeleri yüklemesi sonucunda başvuru değerlendirilecektir.

 

Başvurunun uygun olması durumunda muafiyet yazısı proje sahibine posta ile gönderilecek, aynı zamanda sisteme de elektronik olarak yüklenecektir. Başvurunun uygun olmaması durumunda ise aynı yol ile iade edilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

İŞ AKIM ŞEMASI

 

 

İlimiz, ................ İlçesi, ........................................ adresinde .............. m2 yüzölçümlü alan üzerinde, ........................m2 yüzölçümlü kapalı alanda faaliyet gösteren……… (faaliyet konusu, üretim türü yazılacak)   tesisine ait iş akım şeması aşağıda gösterilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ

 

 

1.   TESİSİN YERİ

 İlimiz, ................ İlçesi, ........................................ adresinde .............. m2 yüzölçümlü alan üzerinde, ........................m2 yüzölçümlü kapalı alanda .............. (faaliyet konusu, üretim türü yazılacak) tesisi faaliyet göstermektedir.

 

2.    PROJENİN TÜRÜ

 (Tesiste kullanılan hammaddeler, yardımcı maddeler, kullanılan ekipmanlar, üretim yöntemi, hammaddenin girişinden ürün olarak çıkışına kadar aşamalar, üretilen ürün ve yan ürünlerle birlikte ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Tesisinin kapasitesi ve çalışan personel sayısı belirtilmelidir.)

 

3.    TESİSTEN KAYNAKLANACAK SIVI ATIKLAR

(Tesiste evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atık suların kaynaklandığı üniteler belirtilecek, bertaraf yöntemleri yazılacak. )

      

4.    TESİSTEN KAYNAKLANACAK EMİSYONLAR

 (Tesiste ısınma ve sanayi amaçlı yakıt kullanılıp kullanılmadığı belirtilecek. Tesiste yakıt kullanımı dışında emisyon kaynakları (gaz, toz, buhar vs.) varsa onlarda belirtilecek. Emisyonlara karşı alınan önlemler belirtilecek.)

 

5.    TESİSTEN KAYNAKLANACAK ATIKLAR

 (Tesisten oluşan evsel ve/veya endüstriyel nitelikli katı atıklar ve bu atıkların nasıl bertaraf edildiği hakkında bilgiler yazılacak. Tesiste oluşan tehlikeli atıklar ve bertaraf yöntemleri hakkında bilgi verilecek.)

 

 

               Faaliyet Sahibi

                  Ad Soyad

                (İmza, Kaşe)

                 Hazıralayan

                  Ad Soyad

                     İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

  EŞİK DEĞERİ NEDENİ İLE ÇED KAPSAMI DIŞINDA OLAN PROJELER İÇİN

 

TAAHHÜTNAME

 

            Erzurum İli, ………. İlçesi, ………. Beldesi/Köyü, ………. Mevkii, tapunun.......... pafta, …....ada, …... nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılması planlanan ............................................... faaliyetinde ................../yıl kapasitenin altında çalışacağımı, kapasitenin üzerine çıkmayacağımı ve kapasitenin ÇED Yönetmeliğinde belirtilen eşik değer olan …………….kapasiteye ulaşması durumunda; 2872 sayıl Çevre Kanunu ve ÇED Yönetmeliği gereğince gerekli müracaatları yapıp ÇED Gerekli Değildir veya ÇED Olumlu kararı aldıktan sonra tesisin inşaatına, makine ve ekipman montajına  vb. işlemlere başlayacağımı ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Yönetmelikleri hükümlerine göre faaliyeti sürdüreceğimi/sürdüreceğimizi beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

 

 

                                                                                            Tarih

        Yetkili Kişi Adı Soyadı

                                                                                                                      Firma Kaşesi

                                                                                                                           İmza

 

                                                                                                                                 

 

 

Not: ÇED Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer alan projelerin alt ve üst eşik değerleri (kapasite miktarları) m³/yıl - m³/gün - m³/saat veya ton/yıl – ton/gün – ton/saat olarak verilmiş hayvancılık projeleri ile ilgili ise adet olarak belirtilmiş olup kapasite beyanları buna dikkat edilmelidir. Tereddütte düşülmesi halinde m³ ve ton cinsinden yıllık, günlük ve saatlik kapasiteler belirtilmelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

ÇED KAPSAMI DIŞI MERMER OCAĞI PROJELERİ İÇİN

 

 

 

                                                                        TAAHHÜTNAME

 

            Erzurum İli, ................. İlçesi, ................ Beldesi/Köyü, .................. Mevkii'nde ....................tarafından AR&İR:..................... ve Sicil No:......................... sayılı mermer ruhsatlı sahada planlanan yılda 5000 m3 'ün altında (....................m3/yıl) blok ve parça mermer, dekoratif amaçlı taşların çıkarılması, işlenmesi planlandığını, tel kesme, çivileme ve kamalama yöntemleriyle üretim gerçekleştirileceği; doğaltaş-mermer ocaklarında; tel kesme, çivileme ve kamalama yöntemleri dışında herhangi bir üretim yöntemi kullanılmayacağı kapasitenin üzerine çıkılmayacağını, kapasitenin ÇED Yönetmeliğinde belirtilen …………….kapasiteye ulaşmasını planladığımda; 2872 sayıl Çevre Kanunu ve ÇED Yönetmeliği gereğince gerekli müracaatları yapıp ÇED Gerekli Değildir veya ÇED Olumlu kararı aldıktan sonra ocakta kapasite artışına gideceğimi ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Yönetmelikleri hükümlerine göre faaliyeti sürdüreceğimi/sürdüreceğimizi beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

 

                                                                                                              Tarih

         Yetkili Kişi Adı Soyadı

                                                                                                                      Firma Kaşesi

                                                                                                               İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇED KAPSAMI DIŞI MERMER KESME PROJELERİ İÇİN

 

 

                                                                          TAAHHÜTNAME

 

            Erzurum  İli, ………. İlçesi, ………. Beldesi/Köyü, ………. Mevkii, tapunun .......... pafta, ….... ada, …... nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde / AR&İR:................... ve Sicil No:....................... sayılı ............... ruhsatlı sahada ............................... tarafından planlanan yılda 250.000 m2/yıl’ın altında (....................m2/yıl) mermer kesme, işleme ve sayalama işleminin planlandığını, kapasitenin üzerine çıkılmayacağını, kapasitenin ÇED Yönetmeliğinde belirtilen ……………. kapasiteye ulaşmamasının planladığımda; 2872 sayıl Çevre Kanunu ve ÇED Yönetmeliği gereğince gerekli müracaatları yapıp ÇED Gerekli Değildir veya ÇED Olumlu kararı aldıktan sonra tesisin inşaatına, makine ve ekipman montajına  vb. işlemlere başlayacağımı ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Yönetmelikleri hükümlerine göre faaliyeti sürdüreceğimi/sürdüreceğimizi beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

 

 

                                                                                                Tarih

              Yetkili Kişi Adı Soyadı

                                                                                                                           Firma Kaşesi

                                                                                        İmza