Erzurum Valiliği
Erzurum Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Erzurum Valiliği
Erzurum Valiliği
4- ÇED Yönetmeliğinin Geçici 3. Maddesi Kapsamında Olan Projelere Ait Başvurular

ERZURUM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

            İlimiz, ............... İlçesi, …………………….. adresinde, ……….(firma ismi)’ ne…………. ait …………(faaliyet konusu, üretim türü yazılacak)……. tesisinin, 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde çıkarılan, 25 Kasım 2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin Geçici 3. Madde hükümü doğrultusunda değerlendirilerek talebim dolayısıyla doldurduğum bu form ve eklerindeki bilgilerin doğru olduğunu beyan eder faaliyetimin ÇED Yönetmeliği kapsamında olup olmadığının tarafıma bildirilmesi arz ederim. …../….../….

 

Yetkili Ad Soyad/Ticari Ünvan

İmza, Kaşe

 

İrtibat Bilgisi:

İlgili Kişi: (Ad, Soyad)

Telefon/Faks No:........

 

Adres:

 

 

EKLER:

1- Proje Özeti  

2- Proses Akım Şeması 

3- Eski Tesisler İçin 07.02.1993 Tarihinde Yayımlanan ÇED Yönetmeliği''''''''nden Önce Üretim Ve/Veya İşlemeye Geçen Tesisler 07.02.1993 Tarihinde Önce Üretim Ve/Veya İşletmeye Başladığını Gösterir Belge İle 07.02.1993 Tarihinde Geçerli Olan Kapasite Raporu İle Başvuru Tarihinde Geçerli Olan Kapasite Raporu,

4- 07.02.1993 Tarihinde Yayımlanan ÇED Yönetmeliği''''''''nden Önce; Onaylı Uygulama Projesi Veya Çevre Mevzuatı Ve İlgili Diğer Mevzuat Uyarınca Yetkili Mercilerden Alınmış İzin, Ruhsat, Veya Onay Ya Da Kamulaştırma Kararı Veya Yatırım Programına Alındığına Dair Belge

5- Planlı Alanlar İçin; İmar Durumu (OSB İçinde Olan Projeler İçin OSB Müdürlüğü; OSB Dışında  Olan Projeler İçin Belediyenin İmar Planı)

6- Yer /Yerlerin Mülkiyetine İlişkin Belge (Tapu Veya Kiracı İse Kira Kontratı)

7- Varsa Vaziyet Planı 

8- Varsa Projeyi Tanıtıcı Diğer Belgeler

 

 

İŞ AKIM ŞEMASI

 

 

İlimiz, ................ İlçesi, ........................................ adresinde .............. m2 yüzölçümlü alan üzerinde, ........................m2 yüzölçümlü kapalı alanda faaliyet gösteren……… (faaliyet konusu, üretim türü yazılacak)   tesisine ait iş akım şeması aşağıda gösterilmiştir.

 

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ

 

 

 

1.      TESİSİN YERİ

 

İlimiz, ................ İlçesi, ........................................ adresinde .............. m2 yüzölçümlü alan üzerinde, ........................m2 yüzölçümlü kapalı alanda………… (faaliyet konusu, üretim türü yazılacak) tesisi faaliyet göstermektedir.

 

2.      PROJENİN TÜRÜ

 

(Tesiste kullanılan hammaddeler, yardımcı maddeler, kullanılan ekipmanlar, üretim yöntemi, hammaddenin girişinden ürün olarak çıkışına kadar aşamalar, üretilen ürün ve yan ürünlerle birlikte ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Tesisinin kapasitesi ve çalışan personel sayısı belirtilmelidir.)

 

3.      TESİSTEN KAYNAKLANACAK SIVI ATIKLAR

(Tesiste evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atık suların kaynaklandığı üniteler belirtilecek, bertaraf yöntemleri yazılacak. )

      

4.      TESİSTEN KAYNAKLANACAK EMİSYONLAR

 

(Tesiste ısınma ve sanayi amaçlı yakıt kullanılıp kullanılmadığı belirtilecek. Tesiste yakıt kullanımı dışında emisyon kaynakları (gaz, toz, buhar vs.) varsa onlarda belirtilecek. Emisyonlara karşı alınan önlemler belirtilecek.)

 

5.      TESİSTEN KAYNAKLANACAK ATIKLAR

 

(Tesisten oluşan evsel ve/veya endüstriyel nitelikli katı atıklar ve bu atıkların nasıl bertaraf edildiği hakkında bilgiler yazılacak. Tesiste oluşan tehlikeli atıklar ve bertaraf yöntemleri hakkında bilgi verilecek.)

 

 

 

 

 

 

FAALİYET SAHİBİ

(İmza, Kaşe)

 

HAZIRLAYAN