Erzurum Valiliği
Erzurum Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Erzurum Valiliği
Erzurum Valiliği
5- ÇED Kararı Verilmiş Proje Sahibi Değişikliğine İlişkin Başvuru
ERZURUM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
 
            İlimiz, ............... İlçesi, …………………….. adresinde, bulunan ve …/…/… tarih ve …. Sayılı ÇED Olumlu veya ÇED Gerekli Değildir Kararı verilen ………….(projenin ismi yazılacak)……….. tesisi devir almış bulunmaktayız. Söz Konusu projenin devrine ilişkin bilgi ve belgeler ekte olup, önceki proje sahibi adına verilen ÇED Olumlu veya ÇED Gerekli Değildir kararının firmamız adına geçerli olduğuna dair yazı verilmesini arz ederim.
Tarih
Yetkili Ad Soyad/Ticari Ünvan
İmza, Kaşe
 
İlgili Kişi: (Ad, Soyad)
Telefon/Faks No:........
 
Adres:
 
 
Ekler:
1- Devirle İlgili Bilgi Ve Belgelerin Tasdikli Sureti
2- Proje Tanıtım Dosyası ve/veya ÇED Raporu Taahhüt Yazısı
3- Proje Sahibine Ait Noter Onaylı İmza Sirküsü ve Proje Sahibinin Tüzel Kişilik Olması Halinde Temsile İlişkin Onaylı Yetki Belgesi
 
 
 
 
 
PROJE SAHİBİ DEĞİŞİKLİĞİ OLAN PROJELER İÇİN
 
 
TAAHHÜTNAME
 
 
Erzurum İli, ………. İlçesi, ………. Beldesi/Köyü, ………. Mevkii, tapunun.......... pafta, …....ada, …... nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde ……………………….(Önceki Proje Sahibi Adı Yazılacak)………………. tarafından işletilen ………….(projenin ismi yazılacak)……….. ile ilgili Proje Tanıtım Dosyası İl Müdürlüğünüze sunulmuş ve gerekli iş ve işlemler yapıldıktan sonra ………….(projenin ismi yazılacak)……….. hakkında …/…/….. tarih ve ……… sayılı ÇED Olumlu veya ÇED Gerekli Değildir kararı verilmiştir.
ÇED Olumlu veya ÇED Gerekli Değildir kararı verilen ………….(projenin ismi yazılacak)……….. hakkında……………………….(Önceki Proje Sahibi Adı Yazılacak)………………. tarafından sunulan ve kurumunuz tarafından Nihai olarak kabul edilen Proje Tanıtım Dosyası ve eklerindeki bilgi ve belgelerin doğru olduğunu ve Proje Tanıtım Dosyası ve eklerindeki tüm hususlara uyacağımı beyan ve taahhüt ederim.
 
Tarih
Yetkili Ad Soyad/Ticari Ünvan
İmza, Kaşe