Erzurum Valiliği
Erzurum Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Erzurum Valiliği
Erzurum Valiliği
İŞ SÜREÇLERİ

 

ERZURUM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE AİT İŞ SÜREÇLERİNİN HİZMET STANDARTLARI

SR. NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

 

 

 

1

 

 

ÇED Yönetmeliği; Seçme-Eleme Kriterleri Uygulanacak   (Ek-2) Projelere Ait Başvurular

1-  Başvuru Dilekçesi

2-  Proje Tanıtım Dosyası (3 Adet) ve CD’si (2 Adet)

3-  Proje Sahibine Ait Noter Onaylı İmza Sirküsü İle Proje Sahibi Tüzel Kişilik Olması Halinde Temsile İlişkin Onaylı Yetki Belgesi

4-  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Döner Sermaye Hesabına Başvuru Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz

5-  Proje Tanıtım Dosyası Taahhüt Yazısı

6-  Proje Tanıtım Dosyasını Hazırlayan Kişilere ait Noter Onaylı İmza Sirküleri İle Mezuniyet Belgeleri (İl Müdürlüğümüze ilk sunulan PTD istenir. Daha sonra sadece değişen kişilerde istenir.)

 

 

25 İş Günü (Tespit Edilen Eksiklerin Tamamlanması İçin Verilen Süreler İle Kurum Görüşleri Alınması İçin Geçen Süreler Hariç)

 

 

 

 

 

2

 

 

ÇED Yönetmeliği; ÇED Uygulanacak Projeler (Ek-1) İle Seçme-Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler (Ek-2) Listelerinde Yer Almayan Projelere Ait Başvurular

1-  Başvuru Dilekçesi

2-  Proje Özeti  

3-  Proses Akım Şeması 

4-  ÇED Kapsamı Dışı Projeler İçin Taahhüt Yazısı

5-  Planlı Alanlar İçin; İmar Durumu (OSB İçinde Olan Projeler İçin OSB Müdürlüğü; OSB Dışında Olan Projeler İçin Belediyenin İmar Planı)

6-  Yer /Yerlerin Mülkiyetine İlişkin Belge (Tapu Veya Kiracı İse Kira Kontratı)

7-  Varsa Vaziyet Planı 

8-  Varsa Projeyi Tanıtıcı Diğer Belgeler

 

7 İş Günü (İstenilen Bilgi Ve Belgelerin Eksiksiz ve Doğru Olması Halinde)

 

3

 

ÇED Kararı Verilmiş Projelerin Proje Sahibi Değişikliğine İlişkin Başvurular

1-  Başvuru Dilekçesi

2- Devirle İlgili Bilgi ve Belgelerin Tasdikli Sureti

3- Proje Tanıtım Dosyası ve/veya ÇED Raporu Taahhüt Yazısı

4- Proje Sahibine Ait Noter Onaylı İmza Sirküsü ve Tüzel Kişilik Olması Halinde Yetki Belgesi

7 İş Günü (İstenilen Bilgi Ve Belgelerin Eksiksiz Ve Doğru Olması Halinde)

 

 

 

4

 

ÇED Yönetmeliği; ÇED Uygulanacak Projeler (Ek-1) İle Seçme-Eleme Kriterleri Uygulanacak (Ek-2) Listelerinde Belirtilen Eşik Değeri Nedeni İle ÇED Kapsamı Dışında Olan Projelere Ait Başvurular

 

1-  Başvuru Dilekçesi

2-  Proje Özeti  

3- Faaliyette Olan Projeler İçin Geçerli Kapasite Raporu

4-  Proses Akım Şeması 

5- Eşik Değeri Nedeni İle ÇED Kapsamı Dışında Olan Projeler İçin Taahhüt Yazısı

6-  Planlı Alanlar İçin; İmar Durumu (OSB İçinde Olan Projeler İçin OSB Müdürlüğü; OSB Dışında Olan Projeler İçin Belediyenin İmar Planı)

7- Yer /Yerlerin Mülkiyetine İlişkin Belge (Tapu Veya Kiracı İse Kira Kontratı)

8-  Varsa Vaziyet Planı

9-  Varsa Projeyi Tanıtıcı Diğer Belgeler

 

 

 

7 iş Günü (İstenilen Bilgi Ve Belgelerin Eksiksiz Ve Doğru Olması Halinde)

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

ÇED Yönetmeliğinin Geçici 3. Maddesi Kapsamında Olan Projelere Ait Başvurular

 

 

1-  Başvuru Dilekçesi

2-  Proje Özeti  

3-  Proses Akım Şeması 

4- Eski Tesisler İçin 07.02.1993 Tarihinde Yayımlanan ÇED Yönetmeliği'nden Önce Üretim Ve/Veya İşlemeye Geçen Tesisler 07.02.1993 Tarihinde Önce Üretim Ve/Veya İşletmeye Başladığını Gösterir Belge İle 07.02.1993 Tarihinde Geçerli Olan Kapasite Raporu İle Başvuru Tarihinde Geçerli Olan Kapasite Raporu,

5- 07.02.1993 Tarihinde Yayımlanan ÇED Yönetmeliği'nden Önce; Onaylı Uygulama Projesi Veya Çevre Mevzuatı Ve İlgili Diğer Mevzuat Uyarınca Yetkili Mercilerden Alınmış İzin, Ruhsat, Veya Onay Ya Da Kamulaştırma Kararı Veya Yatırım Programına Alındığına Dair Belge

6- Planlı Alanlar İçin; İmar Durumu (OSB İçinde Olan Projeler İçin OSB Müdürlüğü; OSB Dışında Olan Projeler İçin Belediyenin İmar Planı)

7- Yer /Yerlerin Mülkiyetine İlişkin Belge (Tapu Veya Kiracı İse Kira Kontratı)

8-  Varsa Vaziyet Planı 

9- Varsa Projeyi Tanıtıcı Diğer Belgeler

 

 

7 İş Günü (İstenilen Bilgi Ve Belgelerin Eksiksiz Ve Doğru Olması Halinde)

 

6

 

 

ÇED Sürecinin Başlatıldığının İlan Edilmesi

 

Projeye ait ÇED Başvuru Dosyasının Bakanlığımız tarafından İl Müdürlüğümüze ÇED Sürecinin başlatıldığının ilanı için göndermesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakanlığımız tarafından ÇED Olumlu Kararı verilinceye kadar

 

 

 

 

7

 

 

 

 

Halkın Katılımı Toplantısı

 

1- Halkın Katılımı Toplantısının yapılacağı tarihi Bakanlığımız tarafından İl Müdürlüğümüze bildirmesi

2- Proje Sahibi ile birlikte Halkın Katılımı Toplantı yeri ve saati belirlemek,

3- Halkın Katılımı Toplantı günü saati ve yerini Bakanlığımıza ve komisyon üyesi kurum ve kuruluşlara bildirmek

4- Projenin gerçekleştirileceği yerin yakınındaki yerleşim yerleri ile Kaymakamlıkta askıda, ayrıca Erzurum şehir merkezi dışında olan yerlerde anons ve İl Müdürlüğümüz web sitesinde Halkın Katılımı Toplantı günü saati ve yeri ilan edilir

 

 

Halkın Katılımı Toplantı yeri ve saati toplantı tarihinden 10 gün önce belirlenir.

 

Toplantı yeri, günü ve saati toplantı gününe kadar ilan edilir.

 

8

 

Halkın Katılımı Toplantısı

 

Halkın Katılımı Toplantısı Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün başkanlığında veya görevlendireceği yetkilinin başkanlığında yapılır. Proje hakkında toplantıya katılanlar bilgilendirilir, görüş ve önerileri alınır. Toplantı tutanakları ve diğer bilgi ve belgeler Bakanlığa gönderilir

 

Komisyonun; Kapsam ve Özel Format Belirleme Toplantısından önce Bakanlığa gönderilir.

 

9

 

ÇED Raporunun İlan Edilmesi

 

Projeye ait ÇED Raporunun Halkın görüşüne açılması için Bakanlığımız tarafından İl Müdürlüğümüze göndermesi

 

Bakanlığımız tarafından ÇED Olumlu Kararı verilinceye kadar

 

10

 

Nihai ÇED Raporunun İlan Edilmesi

 

Projeye ait Nihai ÇED Raporunun Halkın görüşüne açılması için Bakanlığımız tarafından İl Müdürlüğümüze göndermesi

 

 

10 iş günü ilan edilir.

 

 

11

 

 

İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

 

 

 

İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı talep dilekçesi.

 

 

 

 

 

30 Gün

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)

Ek-3A Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ek-3B ÇED Belgesi

           Yapı Kullanım İzin Belgesi

           Ticaret Sicil Gazetesi

           Kapasite Raporu

           İşletme Belgesi

           Vaziyet Planı

           İş Akım Şeması ve Proses Özeti

 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı                           Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı

          Acil Durum/Müdahale Planı

          Sanayi Sicil Belgesi,

          Tapu ya da Kira Sözleşmesi

          Geçici Faaliyet Belgesi Bedeli Dekontu

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Gün

 

13

Çevre İzni/Çevre İzni ve Lisans Belgesi

Ek-3C Ölçüm, analiz ve raporların hazırlanması Çevre İzni/Çevre İzni ve Lisansı Belgesi Bedeli Dekontu.

80 Gün